Regulamin

 

REGULAMIN EUROPEJSKIEJ GRY MIEJSKIEJ

I. Postanowienia ogólne

1. Europejska Gra Miejska, zwana dalej Grą, odbędzie się 29 września 2017 roku w godz. 9.00 – 12.30 w centrum Kołobrzegu.

2. Za organizację Gry odpowiedzialne jest Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego, prof. Dariusza Rosatiego oraz Biuro Posła na Sejm RP, Marka Hoka, zwane dalej Organizator.

3. W Grze biorą udział osoby zwane dalej Graczami.

4. Zasady Gry opisane są w poniższym dokumencie, zwanym dalej Regulaminem.

5. Jedno lub więcej z zadań wykonywanych przez uczestników może wymagać od nich użycia aparatu fotograficznego (zdjęcie będzie można zrobić także telefonem komórkowym).

6. Drużyny, które rozwiążą poprawnie wszystkie zadania i dotrą w wyznaczonym czasie do mety, dostaną nagrody (dla każdego członka drużyny indywidualnie), a najlepszy zespół otrzyma nagrodę specjalną.

7. Fundatorem nagród jest prof. Dariusz Rosati, Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Europejska Grupa Ludowa.

II. Gracze

1. Gra zostanie przeprowadzona 29 września 2017 roku na terenie Miasta Kołobrzeg, a rozpoczyna się na o godz. 09:00.

2. Celem uczestników Gry jest przejście całej trasy, rozwiązanie wszystkich zadań. Graczami mogą być mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, którzy ukończyli 16 lat.

3. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja zespołu liczącego 3 osób. Organizatorzy nie zapewniają dla osób uczestniczących w Grze opieki medycznej.

4. Podczas Gry każdy zespół musi posiadać sprawnie działający telefon komórkowy, za pośrednictwem którego będzie mógł skontaktować się z Organizatorem.

5. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 września 2017 r. mailowo na adres: szczecin@rosati.pl. lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.europejskagramiejska.pl

III. Rejestracja w Grze

1. Rejestracja drużyn w Grze odbywa się poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres
e-mailem na adres: szczecin@rosati.pl. Udział w Grze zostaje ostatecznie potwierdzony poprzez rejestrację osobistą 29 września 2017r. przed rozpoczęciem Gry o godz. 8.30.

2. O zakwalifikowaniu do Gry decyduje kolejność zgłoszeń. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 września 2017 r. o godzinie 18.00.

3. Rejestracja Gracza jest niezbędnym warunkiem udziału w Grze.

4. Zarejestrowani Gracze muszą stawić się w punkcie startu Gry najpóźniej o godzinie 8.45. Po zarejestrowaniu wszystkich uczestników otrzymają pakiet startowy.

5. Niezgłoszenie się na start Gry jest traktowane równoważnie z rezygnacją z udziału w Grze.

6. Instrukcja dotycząca zadań realizowanych podczas Gry będzie przekazana w języku polskim.

IV. Zasady Gry

1. Gracze są zobowiązani do znajomości Regulaminu Gry.

2. Wszystkie drużyny zaczynają pokonywać trasę w tym samym momencie.

3. Każda drużyna na starcie otrzymuje Kartę Gry, na której wskazują się wskazówki dot. lokalizacji punktów z zadaniami do wykonania. Drużyny otrzymują także mapkę i wskazówki.

4. W Grze może wziąć udział maksymalnie 50 osób. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany liczby Graczy podczas trwania Gry.

5. Udział w Grze jest bezpłatny.

6. Planowane zakończenie Gry 29 września 2017 r. o godz. 12:30. Po tym terminie Zespoły zobowiązane są niezwłocznie udać się na metę Gry.

7. Podczas Gry Zespoły będą wykonywać zadania, za które będą przyznawane punkty. Wygrywa Zespół, który wykona zadania uzyska najwięcej punktów w jak najszybszym czasie.

9. Uczestnicy gry, w trakcie jej trwania mogą się poruszać pieszo oraz komunikacją miejską (organizatorzy nie zapewniają biletów autobusowych). W każdym punkcie kontaktowym liczba uczestników w zespole będzie weryfikowana z liczbą graczy oznaczoną na Karcie. W razie niezgodności zespół może zostać zdyskwalifikowany.

10. W przypadku naruszenia regulaminu Gry przez uczestnika lub zespół, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie Organizatorzy mają prawo odebrania Zespołowi Karty i wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.

11. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze uczestnik wyraża zgodę na: wzięcie udziału
w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

V. Nagrody

1. Dla Zwycięskiego przewidziano nagrodę główną, wizytę studyjną w Parlamencie Europejskim w Brukseli, ufundowaną przez prof. Dariusz Rosatiego, Posła do Parlamentu Europejskiego.

2. Dla pozostałych Zespołów przewidziano nagrody rzeczowe.

VI. Organizatorzy

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Graczy podczas trwania Gry.

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez Graczy podczas trwania Gry.

VII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje na czas trwania Gry.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Gry.

3. Pracownicy, współpracownicy oraz członkowie rodzin Organizatora nie mogą brać udziału w Grze.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania Gry w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.